<% '显示内容标题列表 Sub ShowList(menuID,num,moreurl) dim sql,rs,i,title,url,img 'on error resume next Err.Clear Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") sql = "" sql = sql & "select * from tbl_content where mnCode='"&menuID&"' order by tbl_content.relativedate desc" rs.Open sql,conn_sql,1,1 if err.number<>0 then Response.Write "查询数据库时出错:"& err.Description Err.Clear Response.Write "查询数据库时出错" end if if rs.RecordCount>0 then Response.Write "" for i=1 to num if rs.EOF then exit for end if title = rs("title") img = rs("img") url = rs("url") if img="1" then img = "(图文)" else img = "" end if Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" rs.MoveNext next Response.Write "" Response.Write "
·" & title & "("&formatDateYYYYMMDD(rs("relativedate"))&")
更多... 
" else Response.Write "暂无数据" end if rs.Close set rs = nothing End Sub %> <% '显示子标题列表 Sub ShowTopicList(menuID) dim sql,rs,i,title,url,rowCount rowCount=2 i=0 Err.Clear Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") sql = "" sql = sql & "select * from tbl_menu where parentcode='"&menuID&"' order by sortNo" rs.Open sql,conn_sql,1,1 if err.number<>0 then Response.Write "查询数据库时出错:"& err.Description Err.Clear Response.Write "查询数据库时出错" end if if rs.RecordCount>0 then Response.Write "" do until rs.EOF if i mod rowCount = 0 then i=0 Response.Write "" end if title = rs("cnname") url = rs("mncode") Response.Write "" Response.Write "" rs.MoveNext i=i+1 loop '内循环结束 i=i+1 '补齐td if i< rowCount then for j=0 to rowCount-i Response.Write "" next end if Response.Write "
·" & title & " 
" else Response.Write "暂无数据" end if rs.Close set rs = nothing End Sub %> <% '显示首页图片列表 Sub ShowImgList(menuID,num,moreurl) dim sql,rs,i,title,url,img 'on error resume next Err.Clear Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") sql = "" sql = sql & "select top 6 * from tbl_content where mnCode='"&menuID&"' and img='1' order by tbl_content.relativedate desc" rs.Open sql,conn_sql,1,1 if err.number<>0 then Response.Write "查询数据库时出错:"& err.Description Err.Clear Response.Write "查询数据库时出错" end if if rs.RecordCount>0 then Response.Write "" Response.Write "" for i=1 to num if rs.EOF then exit for end if title = rs("title") img = rs("img") url = rs("url") contentID = rs("ID") if img="1" then strsql2="select * from tbl_img where contentID='" & contentID & "' and imgType='小图'" set rs_newBook1=conn_sql.execute(strsql2) if not rs_newBook1.eof then imgPath=rs_newBook1("path") Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" end if else img = "没有图片" end if rs.MoveNext next Response.Write "" Response.Write "
 
 
更多... 
" else Response.Write "暂无数据" end if rs.Close set rs = nothing End Sub %>
 
首页
庆典大会
致贺单位
致贺礼品
代表发言
留言
 
 
在中国社会科学院民族学与人类学研究所
建所50周年纪念会上的讲话
 

中共中国藏学研究中心党组书记、副总干事 朱晓明

(2008年12月20日)
 
各位领导,各位专家学者:
大家上午好!
        首先,我代表中国藏学研究中心,向中国社会科学院民族学与人类学研究所建所50周年表示热烈祝贺!向50年来民族所所取得的巨大成绩表示祝贺和钦佩!向民族所几代专家学者对藏研中心工作的支持和帮助表示衷心的感谢!
        中国社会科学院是我国人文社会科学研究水平最高的学术研究机构,民族所是我国最高水平的民族学研究机构之一,在维护祖国统一、增强民族团结,推进少数民族和民族地区发展繁荣的大业中发挥着重要作用。
        从上世纪50年代起,民族所在藏学研究上就卓有建树,培养了一批批藏学研究人才,取得了一批批丰硕成果,走出了一条理论与实际相结合的研究路子,尤其是在西藏农奴制研究、藏族历史研究和藏语文研究等领域取得的成果,为新中国藏学事业打下了坚实的基础。民族所的老所长牙含章先生是新中国藏学事业的开创者之一;王森先生是藏研中心的学术顾问,他对藏传佛教史的系统研究至今令人仰慕;李有义先生、柳陞祺先生早年在国民政府拉萨办事处工作过,为维护祖国统一和发展新中国藏学事业做出了重要贡献。民族所还有一大批多年从事藏学研究,在中国藏学界享有盛誉的专家学者,他们和藏研中心都有长期的合作关系,在共同的事业中与藏研中心的专家学者建立了深厚的友谊。
        中国藏学研究中心从1986年5月20日成立之日起,就得到了民族所从所领导到各位专家学者的大力支持和无私的帮助。双方在课题合作、队伍建设、人才培养、资料收集等多方面成为全方位的合作伙伴,共同推动着我国民族学、藏学事业的发展,坚定地维护祖国统一,增强民族团结,为西藏和其他藏区的发展和稳定服务。
        在课题合作方面,1987年中心主持开展的《西藏封建农奴制社会形态》项目,邀请时任民族所副所长的杜荣坤研究员担任项目组副组长,民族所的专家姚兆麟担任调查组组长,陆莲蒂担任资料翻译组副组长,张江华、王晓义担任组员,参与该课题的调查和研究。1988年,藏研中心主持的全国哲学社会科学“七五”期间重点研究课题《元以来西藏地方与中央政府关系史研究》项目,也有社科院民族所的黄灏、祝启源先生参与。1990年,中心《西藏拉萨现存梵文贝叶经的整理研究课题》,聘请民族所王森教授为学术顾问。
        在队伍建设和人才培养方面,现任藏研中心副总干事格勒是民族所的研究生,历史学家邓锐龄先生来自民族所。藏研中心原总干事多杰才旦、原副总干事胡坦和现任总干事拉巴平措同志都是民族所的博士生导师,先后培养了5名藏研中心的学者,为藏研中心的人才队伍建设发挥了重要作用。
        在资料建设方面,2003年8月,柳陞祺先生的家人将先生藏书中的100余册复印本赠给了藏研中心图书馆,设立了“柳陞祺先生文库”。2007年,民族所和藏研中心开展了复制文献资料的合作项目,今年已经完成。2008年,民族所与藏研中心合作编辑了民族所所藏文物的《中国社科院民族学与人类学研究所藏藏族文物》一书,11月已由中国藏学出版社出版。
        1987年,藏研中心组成了高级专业技术职务评审委员会,民族所王森、牙含章和柳陞祺三位先生被聘请为评审委员。郝时远所长现在还担任着藏研中心的学术委员,为推动藏研中心的学术研究发挥着重要作用。
        2008年2月,经双方商定,民族所与藏研中心将于今年12月25日共同主办“纪念柳陞祺先生百年诞辰学术讨论会”,藏研中心负责出版会议纪念文集,目前正在由中国藏学出版社编辑。
        在纪念民族所成立50周年的日子里,我衷心感谢民族所多年来对藏研中心工作的支持,为我们双方的长期合作感到由衷的喜悦,同时,也希望民族所一如既往地支持和帮助我们,祝愿双方的合作永续,共同推动我国民族学和藏学研究事业的全面协调可持续发展。
 
谢谢大家!
 
 
 
版权所有:中国社会科学院民族学与人类学研究所
技术支持:中国社会科学院民族学与人类学研究所 网络信息中心
地址:北京市中关村南大街27号 6号楼;邮编:100081
电话:68932388 传真:68421864